Đề tài: ĐÔI DÉP

Tháng Bảy 1, 2015 2:42 chiều

MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Giúp cho trẻ biết thế nào là một đôi dép.
Kỹ năng:
Chọn một đôi dép
Mang dép
Cất giày dép
Giáo dục: không vứt, quăng ném giày dép

Nhấn vào đây tải về