THÔNG BÁO: tuyển sinh mầm non năm học 2021-2022

Tháng Sáu 28, 2021 4:14 chiều

    

UBND XÃ TÂN MỸ

BCĐ NGÀY TOÀN DÂN

ĐƯA TRẺ ĐẾN TRƯỜNG

     Số:      /TB -BCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tân Mỹ, ngày     tháng  6  năm 2021

                                                                                       THÔNG BÁO
                                                           Về việc tuyển sinh trẻ Mầm Non năm học 2021-2022 

             Căn cứ vào công văn số 346/PGDĐT-GDMN ngày 28 tháng 5 năm 2021 của phòng giáo dục và đào tạo Bắc Tân Uyên V/v hướng dẫn hoạt động trong hè 2021 và tuyển sinh năm học 2021 – 2022 giáo dục Mầm non.

            Nay Ban chỉ đạo ngày toàn dân đưa trẻ đến trường xã Tân Mỹ xin thông báo đến tất cả các bậc phụ huynh có con từ 24 tháng đến 60 tháng tuổi (những trẻ sinh năm 2016, 2017, 2018, 2019)  đến tại trường Mầm non Măng Non để đăng ký nhập học năm học 2021 – 2022 như sau:

1.Thời gian:

          Từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 16/7/2021 (Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút)

          Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh phức tạp, nên khi đến đăng ký cho con đi học quý phụ huynh nhớ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

  1. Khi đi mang theo:

        – 01 Bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

        – 01 Bản photo (công chứng) hộ nghèo, hộ cận nghèo (nếu có).

       – 01 Bản photo sổ tiêm chủng sức khỏe của trẻ.

       – 01 Bản photo hộ khẩu hoặc 1 giấy đăng ký tạm trú

        Rất mong quý phụ huynh đến đăng ký đúng thời gian và địa điểm  nêu trên để nhà trường thực hiện tốt công tuyển sinh và sắp xếp lớp theo kế hoạch và chỉ tiêu đã đề ra.

Nơi nhận:

– CT, các PCT UBND xã;

– Thành viên BCĐ;

– BĐH các ấp;

– ĐTT xã;

– Lưu: VT, BCĐ.

TM. BCĐ NTDĐTĐT XÃ TÂN MỸ

TRƯỞNG BAN

 

 

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Nguyễn Hoàng Quốc Việt